Date published:
February 6, 2019

Share consolidation and shares to Chairman of Board

Gjennomføring av aksjespleis i ekstraordinær generalforsamling og endring av styreformann Christian Torp Saure sin aksjepost i Lifecare AS.

I henhold til opptaksregler for Merkur Market skal minste kursverdi per aksje være NOK 1. Selskapet har fått en midlertidig dispensasjon fra dette vilkåret. Kursverdien har vært lavere enn NOK 1 siden aksjene ble tatt opp til handel på Merkur Market, og styret må derfor iverksette tiltak for å oppfylle kravet.

På denne bakgrunn vedtok Ekstraordinær Generalforsamling den 06.02.19 at det foretas en spleis av Selskapets aksjer i forholdet 4:1. Aksjespleisen skal gjennomføres ved en endring av vedtektene der pålydende endres fra NOK 0,10 til NOK 0,40 og antallet aksjer reduseres tilsvarende. For at det totale antall aksjer i Selskapet skal være delelig med 4, vedtok Ekstraordinær Generalforsamling at aksjekapitalen først forhøyes ved utstedelse av et antall aksjer som gjør at det totale antall aksjer i Selskapet blir delelig med 4.

For å tilrettelegge for aksjespleisen har Selskapets aksjeeier Sterna Holding AS sagt seg villig til å vederlagsfritt gi fra seg det antallet aksjer som er nødvendig for at alle aksjeeiere skal ende opp med et antall aksjer som er delelig med 4. Aksjene overføres vederlagsfritt fra Sterna Holding AS til de aktuelle aksjeeierne.

Sterna Holding AS eies 100% av styreformann i Lifecare AS Christian Torp Saure. Sterna Holding AS beholdning i Lifecare AS er etter gjennomført aksjespleis 3.888.485 aksjer.

Other publications

Date published:
May 7, 2021

Annual General Meeting 2021: Morten Foros Krohnstad elected as Chairman of Lifecare Board of Directors

Read more
Date published:
May 6, 2021

Lifecare enhances team with strong financial experience

Read more
Date published:
May 5, 2021

Webinar: Brukeropplæring i forbindelse med digital generalforsamling i Lifecare AS

Read more